پیش فاکتور
گیرنده: - - -
ردیفمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل ریال
مبلغ نهایی ریال
ریال
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب